Stadgar för Njurförbundet Stockholm Gotland

Stadgarna ansluter till normalstadgar för regionförening tillhörande Njurförbundet och antogs vid föreningsmötet 27 mars 2008.

§ 1 Förbundets namn

Förbundets namn är Njurförbundet Stockholm Gotland, NjSG och utgör en regionsförbund av Njurförbundet, NjF.


§ 2 Medlemskap

Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer samt andra personer som stöder förbundets verksamhet samt har anslutit sig till föreningen och erlagt fastställda avgifter.


§ 3 Förbundets ändamål

Förbundets ändamål är: att regionalt arbeta för njursjuka enligt förbundets stadgar.

  • Att främja och tillvarata njursjukas, levande donatorers och andra medlemmars intressen avseende tillgänglighet, vård, social trygghet och övriga angelägna intressepolitiska områden samt i övrigt företräda dessa gentemot myndigheter inom sitt regionala verksamhetsområde.
  • Att sprida kunskap om njursjukas och närståendes behov.
  • Att i övrigt verka för medlemmarnas sak i samverkan med andra organisationer.

§ 4 Föreningsmöte

Styrelsen sammankallar medlemmarna till föreningsmöte minst en gång/år utöver årsmötet.


§ 5 Årsmötet

Förbundets årsmöte hålls före mars månads utgång. Styrelsen utfärdar kallelse till årsmötet på sätt som senaste föreningsmöte beslutat eller per post till samtliga medlemmar.


Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas;

1. Mötets öppnande.
2. Mötets behöriga sammankallande.

3. Fastställande av röstlängd
4. Val av ordförande för mötet.
5. Val av protokollförare för mötet.
6. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
8. Revisionsberättelse.
9. Fastställande av resultat- och balansräkningar.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Val av föreningsordförande för ett år.
12. Fastställande av antal övriga styrelseledamöter och suppleanter.
13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter för ett eller två år enligt § 6.
14. Val av två revisorer och suppleanter för dessa.
15. Val av valberedning.
16. Behandling av förslag som väckts av styrelsen.
17. Behandling av medlemmarnas motion som inkommit till styrelsen senast den 31 december året före årsmötet.

18. Ev. förslag till stadgeändring.

19. Fastställande av medlems- och andra avgifter.

20. Övriga frågor.

21. Avslutning.

§ 6 Styrelse

a. Styrelsens ledamöter utses av årsmötet sålunda, att ordföranden väljs med en mandattid på ett år och övriga ledamöter på två år. Halva antalet väljs udda år, halva antalet jämna år. Suppleanter väljs för ett år.
b. Föreningsstyrelse som väljs av årsmötet, handhar ledningen av föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgar och beslut av förenings- eller årsmöte. Föreningsstyrelsen skall bestå av ordföranden och jämnt antal ledamöter.
c. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.
d. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande.
e. Styrelsen är beslutmässig då antalet närvarande motsvarar minst hälften av antalet ledamöter.
f. Styrelsen kan utse arbetsutskott.

§ 7 Firmateckning

Styrelsen utser de personer som äger rätt att teckna föreningens firma.


§ 8 Verksamhetsår och revision

Föreningens verksamhet sammanfaller med kalenderår. Föreningens verksamhet och räkenskaper granskas av två revisorer, valda av årsmötet. Vid behov av särskild revision kan riksförbundet biträda de av regionföreningarna valda revisorerna.

§ 9 Ändringar i stadgar

För ändring av stadgar fordras beslut av årsmötet, varvid beslutet skall biträdas av minst 2/3 av antalet röstande. Förslag, som biträdes av minst 1/2 men mindre än 2/3 av antalet röstande behandlas på nästkommande föreningsmöte, varvid beslut fattas med enkel majoritet. Om regionförening beslutat anta andra stadgar eller om ändringar i dessa stadgar skall sådana för att vinna giltighet godkännas av riksförbundets styrelse. Särskilda stadgar får icke strida mot riksförbundets stadgar.

Om medlem i en regionförening anser att verksamheten skulle gynnas av en uppdelning i flera föreningar, kan detta förberedas inom föreningen och föreläggas förbundsstyrelsen för beslut.

Förslag till beslut om delning av regionföreningen tas av ett föreningsmöte. I kallelsen till detta föreningsmöte skall förslag till interimsstyrelse och förslag till fördelning av de ekonomiska tillgångarna presenteras.

Till underlag för förbundsstyrelsens beslut skall såväl kallelsen till, som protokollet från föreningsmötet ligga. Av protokollet skall framgå dels interimsstyrelsens sammansättning dels hur de ekonomiska tillgångarna skall delas.

§ 10. Uteslutning

Medlems som motarbetar förbundet/föreningens ändamål eller åsamkar förbundet/föreningen skada kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av årsmöte eller extra årsmöte. Regionföreningens beslut kan av den enskilde över

§ 11. Förbundets upplösning

Beslut om förbundets upplösning skall för att vara giltigt fattas vid årsmöte och ett därpå följande föreningsmöte, varvid beslutet i båda fallen skall biträdas av 2/3 av de röstande. Av kallelse till årsmötet skall särskilt framgå att förslag till upplösning av förbundet skall behandlas. Vid upplösning av förbundet skall dess eventuella tillgångar tillfalla riksförbundet eller om detta tidigare upplösts bilda en fond att använda tillgångarna så att de gagnar de njursjukas intressen.

klagas till förbundsstyrelsen.